| 03-12-2011 I stire I preluare Florin Bălteanu  

ICOMOS se adresează din nou autorităţilor române în cazul Roşia Montană

 

Între 25 noiembrie şi 3 decembrie a.c. s-a desfăşurat la Paris a XVII-a întîlnire a Adunării Generale a ICOMOS. În cadrul acesteia a fost adoptată o rezoluţie privind cazul Roşia Montană prin care ICOMOS s-a adresat statului român pentru a lua măsuri de urgenţă pentru salvarea, conservarea şi restaurarea patrimoniului de la Rosia Montană. Reoluţia face referire şi la pericolul exploatărilor miniere ce planează si asupra altor situri de patrimoniu din Munţii Apuseni.

Redăm mai jos rezoluţia ICOMOS. 

 

I. Protejarea patrimoniului cultural în relaţie cu exploatările şi activităţile miniere

Cea de a XVII-a Adunarea Generală a ICOMOS,

Avînd în vedere importantul patrimoniu cultural arheologic, construit, tehnologic, al peisajului şi imaterial care rezultă din activităţile miniere în istoria societăţilor umane vechi sau moderne şi recunoaşterea sa în inventarele de patrimoniului industrial sau pe Lista Patrimoniului Mondial şi lista provizorie aferentă acesteia,

Avînd în vedere presiunile crescînde ale exploatărilor şi activităţilor miniere asupra patrimoniului cultural şi, în consecinţă, preocupările societăţii civile şi a instituţiilor şi organizaţiilor specializate, precum şi ale autorităţilor responsabile de punerea în aplicare a Convenţiei Patrimoniului Mondial,

Recunoscînd eforturile investite de către UNESCO şi de Consiliul Internaţional de Minerit şi Metale (ICMM) pentru integrarea patrimoniului cultural, în special cel al populaţiei autohtone şi locale, şi a patrimoniului natural în planificarea şi desfăşurarea activităţilor miniere,

Solicită Comitetelor Executive de a intra în cooperare cu ICMM pentru a elabora directive privind bune practici, care să includă o gamă completă de consideraţii asupra patrimoniului cultural privind exploatările şi activităţile miniere şi de a oferi colaborarea ICOMOS în acest scop.

 

II. În ceea ce priveşte cazul particular al sitului de patrimoniu afectat de activitatea miniera: Roşia Montană / Alburnus Maior (România)

A XVII-a Adunarea Generală,

Reamintind rezoluţiile nr. 20 a celei de a XIII-a Adunării Generale a ICOMOS care a avut loc la Madrid, Spania, rezoluţia nr. 1b a celei de a XIV-a Adunări Generale Extraordinare, care a avut loc la Victoria Falls, Zimbabwe, rezoluţia Conferinţei ICOMOS care a avut loc la Pecs, Ungaria, 22-27 mai 2004, Declaratia ICAHM de la Lyon, Franţa, privind conceptul de minerit de la Rosia Montană, subsecventă Conferinţei Asociaţiei Arheologice Europene din 9 septembrie 2004, rezoluţia nr. 8 din cea de a XV-a Adunare Generală ICOMOS, reunită în Xi'an, China, în octombrie 2005, şi rezoluţia nr. 4 al Adunării Generale a XVI-a ICOMOS care a avut loc în Québec, Canada, octombrie 2008; şi toate acţiunile ICOMOS şi ale Comitetului Naţional Român de a aduce o rezoluţie asupra acestui conflict şi o

recunoaşterea internaţională a acestui peisaj excepţional arheologic şi cultural asociat activităţilor miniere istorice,

  Luînd în considerare toate declaraţia emise anterior de instituţiile oficiale, ştiinţifice şi profesionale şi organisme şi, astfel, ale mai multor ONG-uri şi comunităţi religioase, şi, de asemenea, noile evoluţii înregistrate atît în măsurile administrative cît şi în demolările de amploare de la faţa locului ale companiei miniere; 

Luînd act de informaţiile primite cu privire la situaţiile recente similare în alte situri miniere din zona, care pun in pericol patrimoniul arheologic, arhitectural şi istoric al peisajului cultural al Munţilor Apuseni;

Afirmînd importanţa sitului de la Roşia Montană / Alburnus Maior, un peisaj cultural care a evoluat pe parcursul a două milenii, de la vestigiile unice ale sistemului roman minier subteran, la evul mediu, renaştere şi timpurile moderne, împreună cu oraşul minier tradiţional, moştenit din perioada habsburgică;

Reiterînd îngrijorarea profundă cu privire la operaţiunile miniere planificate care ameninta Roşia Montană şi împrejurimile sale, şi recunoscînd necesitatea de a lansa măsuri de urgenţă pentru salvarea, conservarea şi restaurarea caracteristicilor de patrimoniu de la Roşia Montană;

Reamintind că la 27 noiembrie 2011, Comitetul consultativ al ICOMOS a invitat preşedintele ICOMOS, împreună cu Comitetul Naţional Român, să îşi continue eforturile lor de a dezvolta un proces prin care ICOMOS să poată utiliza gama largă de expertiză a membrilor săi pentru a trata această problemă extrem de sensibilă;

Invită toate autorităţile responsabile de gestionarea, protecţia şi conservarea patrimoniului din România să îşi întărească angajamentul lor faţă de această răspundere, să se asigure că se acordă prioritate protecţiei, conservării şi punerii în valoare a patrimoniului cultural şi în consecinţă să implementeze politicile şi cele mai bune practici adecvate acestei priorităţi.

Traducere OUB 

 

Varianta orginară în engleză:

 

I. Protection of cultural heritage in relation to mining exploration and operation

The 17th General Assembly of ICOMOS

Considering the important archaeological, built, technological, landscape and intangible cultural heritage resulting from mining activities in the history of ancient or modern human societies and its recognition in inventories of industrial heritage or on the World Heritage List and its Tentative List,

Considering the growing pressures from the mining exploration and operations on cultural heritage and, consequently, the concerns of civil society and specialized institutions and organizations as well as authorities in charge of the implementation of the World Heritage Convention,

Acknowledging the efforts invested by UNESCO and the International Council of Mining and Metals (ICMM) for the integration of cultural heritage, in particular that of indigenous and local people, and natural heritage in the planning and operation of mining activities,

Requests the Executive Committees to enter into cooperation with the ICMM to develop good practice guidelines which will include a full range of cultural heritage considerations on mining exploration and operations, and to offer the collaboration of ICOMOS to that purpose.

 

II. Concerning a particular heritage site impacted by mining activity: Rosia Montana / Alburnus Maior (Romania)

The 17the general Assembly,

Recalling the resolutions nr. 20 of the 13th general Assembly of ICOMOS held in Madrid, Spain, resolution no 1b of the 14th Extraordinary General Assembly, held in Victoria Falls, Zimbabwe, resolution of the ICOMOS Conference held in Pecs, Hungary, 22-27 may 2004, the ICAHM Statement on the mining concept at Rosia Montana in Lyon, France, at the European Archaeological Association Conference on 9 September 2004, resolution no. 8 of the 15th General Assembly of ICOMOS, meeting in Xi'an, China, October 2005, and resolution no. 4 of the 16th General Assembly of ICOMOS held in Québec, Canada, October 2008; and all actions of ICOMOS and its National Romanian Committee to bring a resolution to this conflict and an

international recognition of this exceptional archaeological and cultural landscape associated to historical mining activities,

Taking into consideration all previously issued statement of official, scientific and professional institutions and bodies and thus of several NGO's and religious communities; and also new developments both in administrative measures and in the large scale on-site demolitions of the mining company;

Noting the information received on recent similar situations in other mining sites of the area, which are threatening the archaeological, architectural and historical heritage of the cultural landscape of the Apuseni Mountains;

Affirming the significance of Rosia Montana / Alburnus Maior, a cultural landscape which evolved over two millennia, from the unique vestiges of the Roman underground mining system, to the Middle Ages, Renaissance and the Modern Times, together with the traditional mining town, inherited from the Habsburg times;

Reiterating its deepest concern about the planned mining operations that threaten Rosia Montana and its surroundings; and recognizing the necessity to launch emergency measures for the salvaging, conservation and restoration of the heritage features of Rosia Montana;

Recalling that on November 27, 2011, the Advisory Committee of ICOMOS invited the President of ICOMOS, together with the Romanian National Committee, to continue their efforts to develop a process through which ICOMOS may use the wide range of expertise amongst its member to deal with this extremely sensitive issue;

Calls upon all the authorities in charge of the management, protection and conservation of Romania's Heritage to reinforce their commitment and ensure that precedence is given to the protection, conservation and enhancement of cultural heritage and to implement policies and best practices consequently.

 

Mai multe informaţii pe: http://www.icomos-paris2011.com/  

 

Dacă acest articol v-a interesat, s-ar putea să doriţi să citiţi şi:

Statul român tergiversează demararea clasării în Lista Patrimoniului Mondial a sitului Roşia Montana |20-01-2010 | stire | Florin Bălteanu  

Declaraţie comună Pro Patrimonio, ICOMOS România şi Academia Română privind valorificarea patrimoniului cultural şi natural din Roşia Montană | 04-01-2011 | stire | preluare F. Bălteanu  

Comisia Naţională a Monumentelor Istorice a propus clasarea sitului Roşia Montană în Lista UNESCO | 28-01-2011 | stire | Florin Balteanu

Luări de poziţie recente privind demararea procedurilor de înscriere a sitului Roşia Montană în LPM | 16-03-2011 | stire | Florin Bălteanu  

„Respectarea legii protejării monumentelor istorice şi un proiect minier de acest tip sînt incompatibile” | 18-03-2011 | interviu | Florin Bălteanu

Ministrul Culturii consideră că are două variante în cazul Roşia Montana: să nu facă nimic sau să fie pro-activ | 29-07-2011 | stire | Florin Bălteanu     

  

  
Pablo
Nr comentarii : 2
Comment
ROŞIA MONTANĂ ŞI CONSTITUŢIA ROMÂNIEI
Raspunsul #1 la : 04-04-2012, 17:58:45
În Constituţia României se prevede clar că: ,,ARTICOLUL 47(1) Statul este obiaglt să ia măsuri de dezvoltare economică şi de protecţie socială, de natură să asigure cetăţenilor un nivel de trai decent.” Deci, Statul Român are OBLIGAŢIA de a găsi cele mai bune soluţii de dezvoltare economică şi nu cele mai prăpăstioase. Aceste măsuri au ca scop ca românii să o ducă mai bine şi nicidecum mai prost sau să se distrugă iremediabil anumite zone ale ţării. în lumina acestui articol din Constituţie, Statul Român are obligaţia, prin instituţile care îl reprezintă, de a denunţa contractul de exploatare de la Roşia Montană cu Gold Corporation, care este categoric în defavoarea României aducând atingere intereselor şi siguranţei naţionale. De asemenea Statul Român trebuie să aducă de urgenţă modificări LEGII MONOPOLULUI DE STAT – LEGEA 31 DIN 1996, în care exploatarea aurului dar şi a sării şi a altor produse strategice, să capete un regim special şi să se deruleze numai prin companii ale Statului Român. în acest fel profitul integral al acestor activităţi economice, al acestor exploatări miniere va intra integral în Bugetul Statului şi se vor putea achita şi susţine pe termen lung plata pensiilor, salariilor, asistenţei sociale, ajutoarele de încălzire, etc.De asemenea exploatarea se va putea face raţional, după necesităţi şi cu păstrarea şi conservarea mediului în bune condiţii în zona respectivă. în orice stat de oameni normali, aceştia caută să-şi apere interesele în faţa corporaţiilor străine în plină expansiune, dacă acestea aduc atingere dezvoltării economice normale a statului respectiv. Şi în România trebuie să fie la fel! România nu este un Stat slab, ci pare un Stat prost condus! Nu pare că interesul naţional ar fi prioritatea numărul unu, aşa cum vedem că este în alte state ale lumii în prezent. Dacă în trecut s-a croit ceva strâmb, nu ar fi cazul ca să fie de urgenţă remediat? Dacă imperfecţiunea unor legi sau lipsa de experienţă a unor oameni a permis să se ajungă la această situaţie aberantă prin care suntem expoliaţi de bogăţiile naţionale, nu ar trebui îndreptată această situaţie şi regîndite acele legi de urgenţă? Dacă Instituţiile Statului Român vor sta impasibile în faţa acestei probleme acute din Roşia Montană şi probabil şi din alte părţi, vor putea fi acuzate în viitor de subminarea cu bună ştiinţă a economiei naţionale şi neexercitarea cu bună credinţă a obligaţiilor care le revin faţă de naţiunea română. în România, în contextul crizei mondiale, nu sunt necesare rezolvări pripite şi de moment, ci rezolvări chibzuite şi pe termen lung în interesul cetăţenilor. Statul este pentru cetăţenii lui şi interesul naţiunii trebuie să-l reprezinte în orişice împrejurare. Statul nu poate deveni instrument de oprimare a majorităţii cetăţenilor lui, în favoarea unei minorităţi, indiferent de domeniul de interes. Dacă în România a avut loc un proces al comunismului, poate ar fi cazul să fie şi un proces al CAPITALISMULUI SĂLBATIC în care suntem sistematic împinşi şi abandonaţi. în orice stat din lume, un anumit procent din economia se află în mâna statului şi din acel profit statul îşi satisface propriile necesităţi. Cu atât mai mult în perioade de criză profundă şi generalizată, statul nu se poate baza numai pe impozite şi taxe, care tind să crească în mod insuportabil, degradând grav viaţa cetăţenilor. Este singurul mod în care ne poate fi bine în România în viitor, ca Statul Român să aibă grijă de tot ce are în proprietate, spre binele cetăţenilor. Orice altceva se numeşte în limba română JAF! Pirtea Maria.

Scrie un comentariu

If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.