| 17-02-2016 I anunț I ref. 15 martie      

Ministerul Culturii - Concurs de proiecte de management pentru Muzeul Naţional „Peleș" Sinaia

Ministerul Culturii

Ministerul Culturii organizează, la sediul său din Bd. Unirii nr. 22, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare și ale Ordinului ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management, concursul de proiecte de management pentru Muzeul Național „Peleș„ Sinaia.

 

Condiţii de participare:

a) are cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene și domiciliul în România;

b) are capacitate deplină de exerciţiu;

c) are studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din domeniile:

Domeniul fundamental (DFI) - științe umaniste și arte; Ramura de știință (RSI) - Istorie, Domeniul de licență (DL) - Istorie;
Domeniul fundamental (DFI) - științe umaniste și arte; Ramura de știință (RSI) - Istorie, Domeniul de licență (DL) - Studiul patrimoniului (Heritage Studies);
Domeniul fundamental (DFI) - științe umaniste și arte; Ramura de știință (RSI) - Arte, Domeniul de licență (DL) - Arte vizuale;
Domeniul fundamental (DFI) - științe umaniste și arte; Ramura de știință (RSI) - Studii culturale, Domeniul de licență (DL) - Studii culturale;
Domeniul fundamental (DFI)- Științe umaniste și arte; Ramura de știință (RSI) - Arhitectură și urbanism, Domeniul de licență (DL) - Arhitectură.

d) are vechime în specialitatea studiilor, menționate la lit. c), de minimum 5 ani;

e) are experienţă în management de minimum 5 ani sau pregătire în management[1];

f) nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile în ultimii 4 ani;

g) nu a suferit condamnări penale şi civile pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

h) nu deţine o funcţie de manager[2] la o altă instituţie publică de cultură din România[3];

i) nu a fost lucrător al securității sau colaborator al acestei, în sensul art. 2 lit. a) - c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii;

j) cunoaşte limba română, scris şi vorbit.

 

Calendarul concursului:

a) 15.02.2016, aducerea la cunoştinţa publică a: condiţiilor de participare la concursul de proiecte de management; caietului de obiective; regulamentului de organizare a concursului de proiecte de management întocmit conform regulamentului-cadru; calendarului concursului, cu precizarea termenului/perioadei pentru fiecare etapă; actelor necesare înscrierii la concursul de proiecte de management care fac obiectul dosarului de concurs; bibliografiei; informaţiilor (privind condiţiile tehnice de redactare a proiectului de management şi condiţiile de prezentare a acestuia şi orice alte informaţii considerate necesare unei mai bune înţelegeri a cerinţelor concursului).

b) 15.03.2016, data limită pentru depunerea proiectelor de management şi a dosarelor de concurs de către candidaţi;

c) 16-17.03.2016, selecția dosarelor;

d) 18-25.03.2016, analiza proiectelor de management - prima etapă;

e) 28-30.03.2016, susţinerea proiectelor de management în cadrul interviului - a doua etapă.

 

Dosarele de concurs şi proiectele de management se depun, la sediul Ministerului Culturii, până la data de 15.03.2016, ora 16:00 la Serviciul Resurse Umane - etajul 4, camera 419.

Dosarul de concurs trebuie să conţină:

a) cerere de înscriere la concurs cu precizarea datelor personale de contact: telefon mobil şi adresă de e-mail, conform modelului anexat;

b) copie după actul de identitate;

c) curriculum vitae (cf. H.G. nr. 1021/2004);

d) diplome de studii şi, după caz, documente care atestă efectuarea unor specializări[4];

e) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

f) cazierul judiciar - în cazul persoanelor cu cetăţenie română sau acte similare în situaţia persoanelor cu altă cetăţenie;

g) copia carnetului de muncă și, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în specialitatea studiilor (ulterior datei de 01.01.2011 vechimea se probează cu adeverință eliberată de angajator), conform modelului anexat;

h) declarație pe propria răspundere că nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile în ultimii 4 ani, conform modelului anexat;

i) declarație pe propria răspundere că nu a fost lucrător al securității sau colaborator al acestei, în sensul art. 2 lit. a) - c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, conform modelului anexat;

j) declaraţie pe propria răspundere, prin care se angajează, dacă este cazul, să renunţe la postul de manager deţinut, în condiţiile în care este declarat câştigător în cadrul acestui concurs de proiecte de management, conform modelului anexat;

k) proiectul de management, care trebuie întocmit şi structurat conform cerinţelor din Caietul de obiective, în format scris şi în format electronic (CD sau DVD) - cu respectarea prevederilor art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv, fără a avea semnături şi fără a conţine indicii privind identitatea autorului (fără a se menţiona numele şi/sau prenumele persoanei care l-a întocmit în cadrul textului, pe suportul tip CD/DVD sau în proprietăţile fişierului electronic).

Proiectul este limitat la un număr de 60 pagini (format: A4, marginile paginii: stânga: 2 cm, dreapta 2 cm, sus: 1,25 cm, jos: 1,25, spaţierea între rânduri: 6 puncte înainte de rând şi 6 puncte după rând, alinierea textului: justified, font: arial, cu dimensiunea de 12 puncte pentru textul de bază şi dimensiunea de 14 puncte pentru titluri, utilizând obligatoriu diacriticele specifice limbii române, numerotare pagini: în josul paginii, numărul paginilor centrat) + anexe.

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. Documentele depuse într-o limbă străină vor fi însoțite obligatoriu de traduceri legalizate.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Strategii, Management Cultural (telefon/fax: 021-224.27.15) sau de la Serviciul Resurse Umane (telefon/fax: 021-224.28.19) din cadrul Ministerului Culturii (luni-joi între orele 8:30-17:00; vineri între orele 8:30-14:30).

Anexele și bibliografia pot fi consultate pe pagina Ministerului Culturii

 

 

 

   

Scrie un comentariu

If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 


Momentul trimiterii unui comentariu nu coincide cu cel al publicării acestuia.
Comentariile vor fi moderate.